Privatumo politika

tėvasrzinis a tir kontaktinę informaciją

Asmens duomenų tvarkymo valdytojas yra SIA Krafters (toliau - Krafters), vieningas registracijos Nr. LV45403050714, Juridinis adresas: Madonas iela 28a-58, Jēkabpils, LV-5201.

„Krafters“ kontaktinė informacija su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais yra: info@nelagems.com. Naudodami šią kontaktinę informaciją arba kreipdamiesi į Krafters teisinį adresą galite užduoti klausimą apie asmens duomenų tvarkymą.

 

Dokumento taikymo sritis

Privatumo politika taikoma siekiant užtikrinti privatumo ir asmens duomenų apsaugą, susijusią su:

 • fiziniams asmenims – klientams ir kitiems paslaugų gavėjams (įskaitant potencialius, buvusius ir esamus), taip pat trečiosioms šalims, kurios, teikdamos paslaugas fiziniam asmeniui (klientui, vartotojui), gauna ar perduoda Crafters bet kokią informaciją ( įskaitant kontaktinius asmenis, mokėtojus ir kt.);
 • Parduotuvių, biurų ir kitų patalpų, įskaitant tas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, lankytojų amatininkai;
 • „Krafters“ prižiūrimos svetainės ir mobiliųjų programėlių lankytojams (toliau – Klientai).

Crafters rūpinasi klientų privatumu ir asmens duomenų apsauga, gerbia klientų teisę į asmens duomenų tvarkymo teisėtumą pagal galiojančius teisės aktus – Latvijos Respublikos įstatymus ir pavaldžius teisės aktus, 2016 m. Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (Reglamentas) bei kiti taikomi įstatymai privatumo ir duomenų tvarkymo srityje.

Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui, neatsižvelgiant į tai, kokia forma ir/ar laikmena Klientas pateikia asmens duomenis (Krafters svetainėje, mobiliosiose programėlėse, popieriniu formatu ar elektroniniu būdu) ir kokiose įmonės sistemose ar popieriniu formatu jie tvarkomi.

 

Asmens duomenų tvarkymasirKalėdosūkiai

Crafters tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Už paslaugų teikimą ir prekių pardavimą:

- klientų identifikavimui;

- už sutarties parengimą ir sudarymą;

- už prekių pristatymą ir garantinių paslaugų teikimą (sutartinių įsipareigojimų vykdymą);

- užtikrinti/palaikyti paslaugų veikimą;

- už garantinių įsipareigojimų vykdymą;

- prekių ir paslaugų tobulinimui, naujų prekių ir paslaugų kūrimui;

- skatinti naudojimąsi paslauga;

- reklamai ir paslaugų platinimui arba komerciniais tikslais;

- už klientų aptarnavimą;

- už prieštaravimų svarstymą ir apdorojimą;

- klientų išlaikymui, lojalumo didinimui, pasitenkinimo matavimams;

- atsiskaitymų administravimui; 

- skolų išieškojimui ir išieškojimui; 

- tinklalapių ir mobiliųjų aplikacijų priežiūrai ir veikimo gerinimui.

 • Verslo planavimui ir analitikai:

- statistikai ir verslo analizei;

- planavimui ir apskaitai;

- efektyvumo matavimui;

- duomenų kokybės užtikrinimui;

- už rinkos ir viešosios nuomonės tyrimus; 

- už ataskaitų rengimą;

- klientų apklausoms;

- rizikos valdymo veikloje.

 • Už informacijos teikimą valstybės valdymo institucijoms ir operatyvinės veiklos subjektams išorės norminių aktų nustatytais atvejais ir apimtimi.
 • Kitiems specifiniams tikslams, apie kuriuos Klientas yra informuojamas tuo metu, kai jis pateikia atitinkamus duomenis Krafters.

 

Asmens duomenų tvarkymasakto teisinis pagrindas

Krafters tvarko Kliento asmens duomenis remdamasi šiais teisiniais pagrindais:

 • už sutarties sudarymą ir vykdymą - Užsakovo pageidavimu sudaryti sutartį ir užtikrinti jos vykdymą;
 • už norminių aktų vykdymą - vykdyti Krafters privalomuose išorės norminiuose aktuose apibrėžtą pareigą;
 • pagal Kliento – duomenų subjekto sutikimą;
 • teisėtais (teisėtais) interesais - realizuoti teisėtus (teisėtus) Krafters interesus, kylančius iš tarp Krafters ir Kliento egzistuojančių prievolių arba sudarytos sutarties ar įstatymo.

Teisiniai (teisėti) Krafters interesai yra:

 • vykdyti komercinę veiklą;
 • pasiūlyti kokybiškus ir patikrintus produktus;
 • prieš sudarant sutartį patikrinti Kliento tapatybę;
 • užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
 • užkirsti kelią nepagrįstai finansinei rizikai Jūsų komercinei veiklai;
 • išsaugoti Klientų prašymus ir pareiškimus dėl prekių pirkimo ir paslaugų teikimo, kitas paraiškas ir pareiškimus, pastabas apie juos, įskaitant pateiktus žodžiu, skambinant ir interneto svetainėse;
 • analizuoti Crafters namų puslapių, svetainių ir mobiliųjų aplikacijų veikimą, kurti ir įgyvendinti jų patobulinimus;
 • administruoti Kliento paskyrą Krafters svetainėse, svetainėse ir mobiliosiose aplikacijose;
 • atlikti veiksmus siekiant išlaikyti klientus;
 • segmentuoti klientų duomenų bazę efektyvesniam paslaugų teikimui;
 • kurti ir kurti prekes ir paslaugas;
 • reklamuoti savo prekes ir paslaugas siųsdamas komercinius pranešimus;
 • siųsti kitas ataskaitas apie sutarties vykdymo eigą ir sutarčių vykdymui reikšmingus įvykius, taip pat vykdyti klientų apklausas apie prekes ir paslaugas bei jų naudojimosi jomis patirtį;
 • užkirsti kelią sukčiavimui;
 • teikti įmonės valdymą, finansų ir verslo apskaitą bei analitiką;
 • užtikrinti efektyvius įmonės valdymo procesus;
 • paslaugų teikimo ir prekių pardavimo bei pristatymo efektyvumas;
 • užtikrinti ir gerinti paslaugų kokybę;
 • administruoti mokėjimus;
 • administruoti nesumokėtus mokėjimus;
 • dėl savo teisėtų interesų gynimo kreiptis į valstybės valdymo ir veiklos institucijas bei į teismą;
 • informuoti visuomenę apie savo veiklą.

Crafters neparduos, neteiks, nekeis ar jokiu kitu būdu neatskleis Paskyros ar Operacijų duomenų ar asmeninės informacijos apie Kortelės turėtoją, išskyrus korporacijas, kurių gavėjas, Visa / Mastercard arba reaguodamas į galiojančius vyriausybės prašymus.

Mokėjimo apdorojimą užtikrina mokėjimo platforma makecommerce.lv, būtent todėl mūsų įmonė mokėjimų vykdymui reikalingus asmens duomenis perduoda platformos savininkui Maksekeskus AS

Asmens duomenų tvarkymasoda

„Krafters“ Klientų duomenis apdoroja naudodamas šiuolaikines technologines galimybes, atsižvelgdamas į esamą privatumo riziką ir „Krafters“ pagrįstai prieinamus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius.

Krafters gali atlikti automatizuotą sprendimų priėmimą Kliento atžvilgiu. Klientas apie tokią Krafters veiklą yra informuojamas atskirai, vadovaujantis norminiais aktais. Klientas įstatymų nustatyta tvarka gali prieštarauti automatizuotų sprendimų priėmimui, tačiau žinodamas, kad tam tikrais atvejais tai gali apriboti Kliento teisę naudotis tam tikromis jam potencialiai prieinamomis galimybėmis (pavyzdžiui, gauti komercinius pasiūlymus).

Siekdama užtikrinti kokybišką ir operatyvų su Klientu sudarytos sutarties įsipareigojimų vykdymą, Krafters gali įgalioti savo bendradarbiavimo partnerius atlikti individualias prekių pristatymo ar paslaugų teikimo veiklas, tokias kaip, pavyzdžiui, prekių pristatymo darbai, garantinis aptarnavimas. darbas, sąskaitų siuntimas ir panašiai. Jeigu vykdydami šias užduotis, Krafters bendradarbiavimo partneriai tvarko Krafters turimus Kliento asmens duomenis, atitinkami bendradarbiavimo partneriai laikomi Krafters duomenų tvarkytojais ir Krafters turi teisę perduoti bendradarbiavimo partneriams Kliento asmens duomenis, reikalingus šioms užduotims atlikti. veikla tiek, kiek būtina šiai veiklai vykdyti.

„Krafters“ bendradarbiavimo partneriai (kaip asmens duomenų tvarkytojas) užtikrins asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų vykdymą pagal „Krafters“ reikalavimus ir teisės aktus bei nenaudos asmens duomenų kitiems tikslams, nei vykdyti įsipareigojimus pagal sutartį, sudarytą su „Krafters“. Klientas Krafters vardu.

 

Asmens duomenų apsauga

„Krafters“ saugo Kliento duomenis naudodamasi šiuolaikinėmis technologinėmis galimybėmis, atsižvelgdama į esamą privatumo riziką ir „Krafters“ pagrįstai prieinamus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius:

 • Duomenų šifravimas duomenų perdavimo metu (SSL šifravimas).

 

Kliento sutikimas tvarkyti duomenisduoti kaklaraiščiusijį atsiimti

Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kurio teisinis pagrindas yra sutikimas, klientas gali duoti Krafters interneto svetainėje (pavyzdžiui, lojalumo programose ir naujienlaiškių registracijos formose), arba asmeniškai atvykęs į Krafters biurą.

Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tokiu pat būdu, kuriuo jis buvo duotas, arba išsiųsti atitinkamą pranešimą info@nelagems.com, tokiu atveju tolesnis duomenų tvarkymas remiantis anksčiau duotais duomenimis. sutikimas konkrečiam tikslui ateityje nebus vykdomas.

Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, vykdomam tuo metu, kai galiojo Kliento sutikimas.

Sutikimo atšaukimas negali sustabdyti duomenų tvarkymo, vykdomo remiantis kitais teisėtais pagrindais.

 

Mes žinomesu Klientu

Crafters bendrauja su Klientu Kliento nurodyta kontaktine informacija (telefono numeris, el. pašto adresas, pašto adresas, taip pat SMS pranešimais iš tarnybos). 

Crafters bendrauja apie sutartinių įsipareigojimų vykdymą sudarytos sutarties pagrindu (pavyzdžiui, prekių pristatymo terminų derinimas, informacija apie sąskaitas, apie planuojamus darbus, paslaugų pasikeitimus ir pan.).

 

Komercijojepasirūpinknuomones

Komunikaciją apie komercinius pranešimus apie „Krafters“ ir/ar trečiųjų šalių paslaugas bei kitus pranešimus, tiesiogiai nesusijusius su sutartinių paslaugų teikimu (pvz., klientų apklausas), „Krafters“ vykdo vadovaudamasi išoriniais norminiais aktais arba pagal Kliento sutikimą.

Klientas gali duoti sutikimą gauti komercinius pranešimus iš Krafters ir/ar jo bendradarbiavimo partnerių Krafters ir kitose interneto svetainėse (pavyzdžiui, prisiregistravimo naujienoms gauti formas).

Kliento duotas sutikimas gauti komercinius pranešimus galioja iki jo atšaukimo (taip pat ir pasibaigus paslaugų teikimo sutarčiai). Klientas gali bet kada atsisakyti gauti tolesnius komercinius pranešimus vienu iš šių būdų:

 • siunčiant elektroninį laišką adresu info@nelagems.com;
 • asmeniškai Crafters biure;
 • naudojantis komerciniame pranešime pateikta automatizuota galimybe atsisakyti tolesnių pranešimų, paspaudus atitinkamo komercinio pranešimo (el. pašto) pabaigoje esančią atsisakymo nuorodą.

„Krafter“ nustoja siųsti komercinius pranešimus, kai tik bus išnagrinėtas Kliento prašymas atšaukti sutikimą komerciniams pranešimams. 

 

Slapukų naudojimo sąlygos 

Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos interneto naršyklė (pvz., „Internet“, „Explorer“, „Firexox“, „Safari“ ir kt.) išsaugo vartotojo terminale (kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetiniame kompiuteryje), kai vartotojas apsilanko svetainėje, siekdamas identifikuoti naršyklę arba išsaugoti. informaciją ar nustatymus naršyklėje. Taigi slapukų pagalba svetainė įgyja galimybę išsaugoti individualius vartotojo nustatymus, jį atpažinti ir atitinkamai reaguoti, siekiant pagerinti naudojimosi svetaine patirtį. Vartotojas gali išjungti arba apriboti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų nebus galima pilnai naudotis visomis svetainės funkcijomis.

Priklausomai nuo atliekamų funkcijų ir naudojimo tikslo, Krafters naudoja privalomus slapukus, funkcinius slapukus, analitinius slapukus ir tikslinius (reklamos) slapukus.

Privalomi slapukai yra būtini, kad vartotojas galėtų laisvai lankytis ir naršyti svetainėje bei naudotis jos funkcijomis, įskaitant informacijos apie paslaugas gavimą ir jų pirkimą. Šie slapukai identifikuoja vartotojo įrenginį, tačiau neatskleidžia vartotojo tapatybės, taip pat nerenka ir nekaupia informacijos. Be šių slapukų svetainė negalės pilnavertiškai funkcionuoti, pavyzdžiui, suteikti vartotojui reikiamos informacijos, teikti prašomas paslaugas elektroninėje parduotuvėje. Šie slapukai saugomi vartotojo įrenginyje tol, kol uždaroma interneto naršyklė. 

Funkciniai slapukai įsimena vartotojo pasirinktus nustatymus ir pasirinkimus, kad vartotojas galėtų patogiau naudotis svetaine. Šie slapukai visam laikui išsaugomi vartotojo įrenginyje.

Analitiniai slapukai renka informaciją apie tai, kaip vartotojas naudojasi svetaine, nustato dažniausiai lankomas skiltis, įskaitant turinį, kurį vartotojas pasirenka naršydamas svetainėje. Informacija naudojama analizės tikslais, siekiant išsiaiškinti, kas domina svetainės vartotojus ir pagerinti svetainės funkcionalumą bei padaryti ją patogesnę. Analitiniai slapukai tik identifikuoja vartotojo įrenginį, bet neatskleidžia vartotojo tapatybės. Kai kuriais atvejais kai kuriuos analitinius slapukus tvarko ne svetainės savininkas, o trečiųjų šalių duomenų tvarkytojai (operatoriai), tokie kaip Google Adwords, pagal jo nurodymus ir tik pagal nurodytus tikslus.

Tiksliniai (reklaminiai) slapukai naudojami informacijai apie vartotojo lankomas interneto svetaines rinkti ir konkretų vartotoją dominančioms mūsų ar bendradarbiavimo partnerių paslaugoms pasiūlyti arba konkretaus vartotojo parodytą susidomėjimą atitinkantiems pasiūlymams adresuoti. Paprastai šiuos slapukus pateikia trečiosios šalys, tokios kaip Google Adwords, su svetainės savininko leidimu, pagal nurodytus tikslus. Tiksliniai slapukai nuolat saugomi vartotojo terminale.

Krafter naudoja slapukus, kad pagerintų naudojimosi svetaine ir pagrindiniu puslapiu patirtį:

- užtikrinti svetainės funkcionalumą;

- pritaikė interneto svetainės funkcionalumą prie vartotojo naudojimo įpročių – įskaitant kalbą, paieškos užklausas, anksčiau peržiūrėtą turinį;

-gauti statistiniai duomenys apie puslapio srauto lankytojų skaičių, puslapyje praleistą laiką ir kt.;

- vartotojo autentifikavimui;

- jei vartotojas yra Krafters paslaugų klientas, rodyti pasiūlymą, pritaikytą vartotojo poreikiams 

Jei nenurodyta kitaip, slapukai saugomi tol, kol atliekama veikla, kuriai jie buvo surinkti, ir tada ištrinami.

Informacija apie slapukus neperduodama tvarkymui už Europos Sąjungos ir EEE ribų.

Slapukų priėmimas ir išjungimas

Lankantis „Krafters“ svetainėse ir pagrindiniuose puslapiuose vartotojui rodomas langas su pranešimu, kad svetainėje naudojami slapukai. Vartotojas, uždarydamas šį pranešimo langą, patvirtina, kad susipažino su informacija apie slapukus, jų naudojimo tikslais, atvejais, kai jo informacija perduodama trečiajai šaliai, ir su jais sutinka. Atitinkamai, teisinis slapukų naudojimo pagrindas yra vartotojo sutikimas. Jei vartotojas sudaro sutartį naudodamasis svetaine ar pagrindiniu puslapiu, slapukų tvarkymas yra būtinas sutarties su vartotoju vykdymui arba Crafters teisiniam įsipareigojimui ar teisėtų interesų įgyvendinimui. 

Apriboti ir ištrinti slapukus galima kiekvienos interneto naršyklės saugumo nustatymuose. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad jūs negalite atsisakyti naudoti privalomus ir funkcinius slapukus, nes be jų neįmanoma užtikrinti visapusiško naudojimosi svetaine ir pagrindiniu puslapiu. 

Siekiant užtikrinti geriausią vartotojo patirtį ir visas svetainės funkcionalumas, rekomenduojame išsaugoti slapukus.

Jei turite klausimų apie slapukų naudojimą, kreipkitės į info@nelagems.com. 

Skirtingos taisyklės

„Krafters“ svetainėse gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, kurios turi savo naudojimo sąlygas ir asmens duomenų apsaugą, už kurias „Krafters“ neatsako.

„Krafters“ turi teisę papildyti Privatumo politiką, kad Klientas galėtų susipažinti su jos aktualia versija, paskelbdamas ją „Krafters“ svetainėje.

SUTARTIS NUOSTOGOS